रामेछाप नगरपालिकामा यहाँहरुलार्इ हार्दिक स्वागत गर्दछाै । रामेछाप नगरपालिकामा यहाँहरुलार्इ हार्दिक स्वागत गर्दछाै । रामेछाप नगरपालिकामा यहाँहरुलार्इ हार्दिक स्वागत गर्दछाै । 

इन्जिनियर, सब-इन्जिनियर, असिस्टेन्ट-सब-इन्जिनियर र अमिनको अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना !

२०७४/१२/६ गते सुचना अनुसार यस नगरपालिकालाई आवश्यक इन्जिनियर, सब-इन्जिनियर, असिस्टेन्ट-सब-इन्जिनियर र अमिन पदमा रहेका दरखास्त अनुसार निम्न मिति र समयमा अन्तर्वार्ता हुने भएकोले सबैको जानकारीका लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ।

१.सब-इन्जिनियर = २०७४/१२/१६::१० बजे 

२.असिस्टेन्ट-सब-इन्जिनियर=२०७४/१२/१६::११:३० बजे 

३.अमिन=२०७४/१२/१७::१० बजे

४.इन्जिनियर=२०७४/१२/१७::११:३० बजे 

Supporting Documents: