पुनः ताकेता वारे।

श्री तपसिलमा तोकिएका विद्यालयहरु रामेछाप नगरपालिका