चौथो नगर सभाको छलफल गरिएका विषयहरु र निर्णयहरु (२०७५।१२।२२)