FAQs Complain Problems

भंगेरीबाट रामेछाप बजारको दृष्य

Read More

नगर सभा सदस्य

Read More

सुकाजोर फुटबल स्टेडियम

Read More

नयाँ जारी गरिएको नेपालको नक्सा

Read More

पुरानो रामेछाप बजार

Read More

News & Notices

जन प्रतिनिधि

Labashree Neupane
Mayor
labashreeneupane1@gmail.com
048-400117/ 9854057244/ 9851157244
Bal Kumari Karki Thapa
Deputy Mayor
balkumarikarki221@gmail.com
048-400118 /9854057245 /9844148124

प्रवक्ता

समिर कार्की
ramechhapmun07@gmail.com
९८५४०४३०११

पदाधिकारी

Mitra Prasad Ghimire
Chief Admistrative Officer
ramechhapmun@gmail.com
048-400116 / 9854049111

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- एक दिन वा प्राविधिकको स्थलगत निरिक्षण पश्चात
जिम्मेवार अधिकारीः- प्राविधिक शाखा (अमिन)
सेवा दिने कार्यालयः- रामेछाप नगरपालिका
सेवा शुल्कः- प्रति कित्ता २१००।–
आवश्यक कागजातहरुः-

१. निवेदन
२. जग्गा धनि पूर्जाको प्रतिलिपि–१ प्रति
३. ट्रेस नक्सा, ब्लु प्रिन्ट नक्सा
४. तिरो तिरेको रसिदको प्रतिलिपि –१ प्रति

सेवा प्रकारः- घर नक्सा पास
सेवा समयः- १६ दिन देखि ३० दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- रामेछाप नगरपालिाक
सेवा शुल्कः- ५०० (पुस्तिका)
आवश्यक कागजातहरुः-

१. कार्यालयले उपलब्ध गराएको निवेदनको फाराम
२. जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि –१ प्रति
३. ना.प्र.प.को प्रतिलिपि २ प्रति र पासपोट फोटो २ वटा
४. नापी शाखाबाट प्रमाणित कित्ता नापी नक्सा (ब्लु प्रिन्ट।ट्रेस)
५. ईन्जिनियरीङ्ग काउन्सीलमा दर्ता भएका ईन्जिनियरहरुले बनाएको राष्ट्रिय भवन निर्माण आचार संहिता बमोजिम को भवनको नक्सा –२ सेट
६. डिजाइन गर्ने ईन्जिनियरको ईन्जिनियरीङ्ग काउन्सीलमा दर्ता भएको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि –१ प्रति
७. मालपोत तिरेको रसिदको प्रतिलिपि –१ प्रति
८. साँध सधियारको मन्जुरीनामा तथा ना.प्र.को प्रतिलिपि –१।१ प्रति

सेवा प्रकारः- नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र तथा अन्य सिफारिस
सेवा समयः- एक दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- १६०
आवश्यक कागजातहरुः-

१. कार्यालयले उपलब्ध गराएको निवेदनको फाराम
२. घर भएको स्थानको ज.ध.प्र.पत्रको प्रतिलिपि –१ प्रति
३. निवेदकको ना.प्र.पत्रको प्रतिलिपि –१ प्रति
४. घर नक्सापास इजाजत पत्रको प्रतिलिपि –१ प्रति
५. घरजग्गा कर तिरेको कर चुक्ता पत्र र मालपोत तिरेको रसिदको प्रतिलिपि –१।१ प्रति
६. घर निर्माणको आंशिक वा पूर्ण सम्पन्न पत्रको प्रतिलिपि –१ प्रति

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- एक दिन वा सर्जमिन पश्चात
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- २१०
आवश्यक कागजातहरुः-

१. कार्यालयले उपलब्ध गराएको निवेदनको फाराम
२. निवेदकको ना.प्र.प.को सक्कल र प्रतिलिपि –१ प्रति
३. जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि –१ प्रति
४. सम्बन्धित जग्गाको स्पस्ट नापी नक्सा÷ट्रेस
५. चालु आ.व.को मालपोत तिरेको रसिदको प्रतिलिपि –१ प्रति
६. आवश्यक परेमा सर्जमिन मुचुल्का
७. सम्बन्धित व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनु पर्ने

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- एक दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- २१०
आवश्यक कागजातहरुः-

१. व्यहोरा प्रस्ट खुलेको रितपूर्वकको निवेदन
२. मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि –१ प्रति
३. मृतकसँगको नाता प्रमाणित पत्रको प्रतिलिपि –१ प्रति
४. सम्बन्धित हकदारहरुको ना.प्र.को प्रतिलिपि –१ प्रति
५. नाबालकको हकमा जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि –१ प्रति
६. मृतकको नामको ज.ध.द.प्र. पुर्जाको प्रतिलिपि –१ प्रति
७. निवेदकको नागरिकता अन्यत्रको भएमा सम्बन्धित गा.पा.,न.पा. बाट हालसालै हकदार प्रमाणित गरिएको पत्र
८. हकदारहरुको पासपोर्ट साइजको फोटो २÷२ प्रति
९. चालु आ.व.को घरजग्गा कर तिरेको चुक्ता पत्र र मालपोत तिरेको रसिदको प्रतिलिपि
१०. सम्बन्धित वडाको सिफारिस

Pages

जानकारी