FAQs Complain Problems

शिक्षा शाखा

औषधि उपचार खर्च मासिक रु ५०० का दरले भुक्तानी भएको विवरण

औषधि उपचार खर्च मासिक रु ५०० का दरले भुक्तानी भएको विवरण

१२ औं नगर सभा (हिउदे अधिवेशन) (२०७९/०९/२७)

१२ औं नगर सभा (हिउदे अधिवेशन) (२०७९/०९/२७)

किसान सुचिकरण सहजकर्ताको लागि योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गरिएको बारे सूचना।

किसान सुचिकरण सहजकर्ताको लागि योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गरिएको बारे सूचना।

सूचना गरिएको सम्बन्धमा।

सूचना गरिएको सम्बन्धमा।

Invitation for Bids (Cons. and management of Landfill site and cons. of sanghutar thaklebesi lift water supply)

Invitation for Bids (Cons. and management of Landfill site and cons. of sanghutar thaklebesi lift water supply)

Pages