FAQs Complain Problems

शिक्षा शाखा

११ औं नगर सभा। (२०७९।०३।०९)

बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम २०७९-८०

बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम २०७९-८०

योजना तथा कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धमा। (गै.स.संस्थाहरु सबै, रामेछाप नगरपालिका)

योजना तथा कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धमा। (गै.स.संस्थाहरु सबै, रामेछाप नगरपालिका)

वडा स्तरीय योजना पठाउने सम्बन्धमा।

वडा स्तरीय योजना पठाउने सम्बन्धमा।

मिति २०७९-०२-०९ गतेका दिन निशुल्क पाठ्यपुस्तक वापत तपसिलका विद्यालयहरुमा जम्मा भएको रकमको विवरण।

मिति २०७९-०२-०९ गतेका दिन निशुल्क पाठ्यपुस्तक वापत तपसिलका विद्यालयहरुमा जम्मा भएको रकमको विवरण।

मिति २०७९-०२-०९ गतेका दिन विभिन्न शिर्षक वापत तपसिलका विद्यालयहरुमा जम्मा भएको रकमको विवरण।

Pages